Hỏi đáp

Sách và tư liệu

Các tư liệu ấn bản điện tử được đang tải ở trang Sách và tư liệu.

Ấn bản điện tử là gì?

Ấn bản điện tử là bài viết chứa tư liệu được biên tập thành định dạng sách điện tử (eBook) kiểu pdf hoặc epub, có thể đọc được trên máy tính, máy tính bảng, smartphone.

Xem trước ấn bản điện tử như thế nào?

Xem trước ấn bản điện tử bằng cách nhấn/chạm vào ảnh đại diệnbiểu tượng sách của bài viết ấn bản điện tử. Xem video mô tả thao tác xem trước sách điện tử (eBook):

 

 

Chi tiết tư liệu ấn bản điện tử?

Để xem chi tiết tư liệu ấn bản điện tử thì làm theo các bước sau:

  • Click/chạm vào tiêu đề 1 tư liệu ấn bản điện tử.
  • Chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” mà xanh, hoặc đọc trực tiếp phần nội dung mô tả

Xem cụ thể video mô tả thao tác như sau:

 

Ấn bản điện tử sách xuất bản?

Ấn bản điện tử sách xuất bản được đăng tải tại danh mục: Sách xuất bản

Ấn bản điện tử bản thảo gốc các cuốn sách?

Ấn bản điện tử bản thảo gốc được đăng tải tại danh mục: Bản thảo gốc

Ấn bản điện tử của bản thảo gốc biên tập?

Ấn bản điện tử của bản thảo gốc được biên tập sửa lỗi chính tả và trình bày theo định dạng chuẩn 13×20.5 cm, được đăng tải tại danh mục: Bản gốc biên tập

Ấn bản điện tử của tư liệu tâm thư?

Ấn bản điện tử các tư liệu tâm thư đăng tải tại danh mục: Tâm thư.

Ấn bản điện tử tư liệu vấn đạo?

Ấn bản điện tử tư liệu vấn đạo được đăng tải tại danh mục: Vấn đạo

Ấn bản điện tử tư liệu học tập?

Ấn bản điện tử tư liệu học tập được đăng tải tại danh mục: Học tập

Ấn bản điện tử các tư liệu chung chung?

Ấn bản điện tử tư liệu chung chung (nghi lễ, những bài pháp chung) được đăng tải tại danh mục: Chung chung

Ấn bản điện tử bài làm Định Vô Lậu của tu sinh lớp Chánh kiến?

Ấn bản điện tử bài làm Định Vô Lậu của tu sinh lớp Chánh kiến (2005 – 2006) được đăng tải tại danh mục:

Ấn bản điện tử tư liệu tủ sách đạo đức?

Ấn bản điện tử tư liệu tủ sách đạo đức (các bài viết của tu sinh) được đăng tải tại danh mục: Tủ sách đạo đức

Ấn bản điện tử tư liệu chuyển ngữ pháp âm của Trưởng lão Thích Thông Lạc?

Ấn bản điện tử tư liệu chuyển ngữ những bài giảng pháp âm của Trưởng lão Thích Thông Lạc được đăng tải tại danh mục: Chép lời Thầy

Ấn bản điện tử nhật ký tu tập của tu sinh?

Ấn bản điện tử nhật ký tu tập của tu sinh được đăng tải tại danh mục: Nhật ký tu tập

Ấn bản điện tử tiểu sử Thầy Thông Lạc?

Ấn bản điện tử tư liệu tiểu sử Trưởng lão Thích Thông Lạc được đăng tải tại danh mục: Tiểu sử

Ấn bản điện tử những tư liệu viết về đức Thầy tôn kính?

Ấn bản điện tử những tư liệu viết về đức Thầy tôn kính được đăng tải tại danh mục: Về đức Thầy tôn kính

Ấn bản điện tử những tư liệu về kỷ niệm tu học?

Ấn bản điện tử những tư liệu về kỷ niệm tu học của tu sinh và Phật tử được đăng tải trong danh mục: Kỷ niệm tu học

Ấn bản điện tử tư liệu đặc san và bài viết?

Ấn bản điện tử tư liệu đặc san và bài viết được đăng tải trong danh mục: Đặc san & bài viết

Ấn bản điện tử tư liệu về thông tin lớp Chánh kiến?

Ấn bản điện tử tư liệu về thông tin lớp Chánh kiến được đăng tải trong danh mục: Thông tin

Ấn bản điện tử những tư liệu bài giảng lớp Chánh kiến?

Ấn bản điện tử những tư liệu bài giảng lớp Chánh kiến được đăng tải trong danh mục: Bài giảng

Ấn bản điện tử tư liệu bài làm tu sinh lớp Chánh kiến?

Ấn bản điện tử tư liệu bài làm tu sinh lớp Chánh kiến được đăng tải trong danh mục: Bài làm

Ấn bản điện tử tư liệu về Trung Tâm An Dưỡng?

Ấn bản điện tử tư liệu về Trung Tâm An Dưỡng được đăng tải trong danh mục: Trung Tâm An Dưỡng

Ấn bản điện tử những tư liệu được dịch sang tiếng Anh?

Ấn bản điện tử những tư liệu được dịch sang tiếng Anh được đăng tải trong danh mục: English version

Trang chủ sách nói?

Trang chủ sách nói tại địa chỉ: Sách nói

Nghe trước sách nói?

Để nghe trước tư liệu sách nói thì cần chọn 1 tư liệu sách nói, rồi click/chạm vào hình đại diện có biểu tượng sách nói, thì sẽ xuất hiện trình đọc sách nói.

Xem video mô tả thao tác như sau:

Vào nghe chi tiết tư liệu sách nói?

Để truy cập vào 1 tư liệu sách nói chi tiết thì:

  • Click/chạm vào tiêu đề của 1 tư liệu sách nói.
  • Click/chạm vào nút “Nghe” để nghe sách nói.

Video mô tả thao tác này như sau:

Sách nói tư liệu sách xuất bản?

Sách nói sách xuất bản được đăng tải trong danh mục: Sách xuất bản

Sách nói tư liệu sách bản gốc biên tập?

Sách nói bản gốc biên tập được đăng tải trong danh mục: Bản gốc biên tập

Sách nói tư liệu tâm thư?

Sách nói tâm thư được đăng tải trong danh mục: Tâm thư

Sách nói tư liệu vấn đạo?

Sách nói vấn đạo được đăng tải trong danh mục: Vấn đạo

Sách nói tư liệu học tập?

Sách nói tư liệu học tập được đăng tải trong danh mục: Học tập

Sách nói tư liệu chung?

Sách nói tư liệu chung được đăng tải trong danh mục: Chung chung

Sách nói bài làm Định Vô Lậu của tu sinh lớp Chánh kiến?

Sách nói bài làm Định Vô Lậu của tu sinh lớp Chánh kiến được đăng tải trong danh mục: Bài làm

Sách nói tư liệu bài luận của tu sinh?

Sách nói tư liệu bài luận của tu sinh được đăng tải trong danh mục: Bài luận

Sách nói tư liệu tủ sách đạo đức tu sinh?

Sách nói tư liệu tủ sách đạo đức được đăng tải trong danh mục: Tủ sách đạo đức

Sách nói tư liệu nhật ký tu tập tu sinh?

Sách nói tư liệu nhật ký tu tập được đăng tải trong danh mục: Nhật ký tu tập

Sách nói tư liệu tiểu sử Trưởng lão Thích Thông Lạc?

Sách nói tư liệu tiểu sử Trưởng lão Thích Thông Lạc được đăng tải trong danh mục: Tiểu sử

Sách nói tư liệu viết về đức Thầy tôn kính?

Sách nói tư liệu viết về đức Thầy tôn kính được đăng tải trong danh mục: Về đức Thầy tôn kính

Sách nói tư liệu kỷ niệm tu học?

Sách nói tư liệu kỷ niệm tu học được đăng tải trong danh mục: Kỷ niệm tu học

Sách nói tư liệu đặc san và bài viết?

Sách nói tư liệu đặc san và bài viết được đăng tải trong danh mục: Đặc san & bài viết

Sách nói tư liệu về Trung Tâm An Dưỡng?

Sách nói tư liệu về Trung Tâm An Dưỡng được đăng tải trong danh mục: Trung Tâm An Dưỡng

Sách nói tư liệu bản dịch tiếng Anh?

Sách nói tư liệu bản dịch tiếng Anh được đăng tải trong danh mục: English version

Trang chủ sách ảnh?

Trang chủ sách ảnh (tư liệu bản viết tay và bản in) tại địa chỉ: Sách ảnh

Sách ảnh sách viết tay?

Bút tích tư liệu sách viết tay của Trưởng lão Thích Thông Lạc được đăng tải trong danh mục: Sách viết tay

Sách ảnh tâm thư?

Bút tích tư liệu tâm thư (bản viết tay, bản in) được đăng tải trong danh mục: Tâm thư

Sách ảnh vấn đạo?

Bút tích tư liệu vấn đạo (bản viết tay, bản in) được đăng tải trong danh mục: Vấn đạo

Sách ảnh bài làm tu sinh?

Bút tích tư liệu bài làm tu sinh (bản viết tay) được đăng tải trong danh mục: Bài làm tu sinh

Sách ảnh nhật ký tu tập?

Bút tích tư liệu nhật ký tu tập (bản viết tay) được đăng tải trong danh mục: Nhật ký tu tập