Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trưởng lão Thích Thông Lạc, người đã tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết, dựng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh cho nhân loại trên hành tinh này.

Ấn bản điện tử

Xem thêm

Sách nói

Xem thêm

Sách ảnh

Xem thêm

Album pháp âm

Xem thêm

Pháp âm

Xem thêm

Video

Xem thêm